[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรพนม อัจฉริยะประดิษฐ์ชนะ ...

ทางโปรโมเตอร์ ชุ้น เกียรติเพชร เจ้าของศึ ...