[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรสมหมาย ตุลาหนึ่งเก้าชนะ ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴ก้องสุรินทร์ สจ.เล็กเมืองนน ...

[ คู่ที่ 1 ]🔴เพชรเสกสรร ทุ่งปาหนันยางทอง ...