กกท.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดมวย

งดมวย

ด้วยปัจจุบันพบเการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่และรัฐบาลได้ดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่องป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการกระชับและยกระดับมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป โดยอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับมาตราการของรัฐบาลในการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงขอความร่วมมือท่าน หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมกีฬามวยเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้